ITYAR ---> ityar.com - ityar.net - ityar.org - ityar.ir این وبلاگ برای فروش این 4 دامنه راه اندازی شده است. نام زیبا، با معنی، کوتاه و به یادماندنی آی تی یار (ITYAR) برای راه اندازی یک وبسایت در زمینه فناوری اطلاعات بسیار مناسب است. من نیز قصد انجام همین کار را داشتم ولی به دلیل مشغله زیاد فرصت آن را پیدا نکردم. پس این دامنه ها را به شخص دیگری واگذار می کنم. به امید توسعه هرچه بیشتر آی تی در کشورمان با یاری شما. http://ityar.org 2019-08-20T20:16:27+01:00 text/html 2010-12-02T10:15:10+01:00 ityar.org MH این دامنه ها واگذار می شوند http://ityar.org/post/1 <P><FONT size=2>دامنه های زیر به فروش می رسند.</FONT></P> <P align=center><FONT size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><A title=ityar.com href="http://ityar.com/" target=""><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>ITYAR.COM</STRONG></FONT></A><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT><A title=ityar.net href="http://ityar.net/" target=""><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>ITYAR.NET</FONT></A><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT><A title=ityar.org href="http://ityar.org/" target=""><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>ITYAR.ORG</FONT></A><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT><A title=ityar.ir href="http://ityar.ir/" target=""><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>ITYAR.IR</FONT></A></STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>در صورت تمایل به خرید آنها قیمت پیشنهادی خود را در بخش نظرات درج کنید.</FONT></P> <P align=left><FONT size=2>سپاسگزارم</FONT></P> <P align=center><FONT size=7 face="times new roman,times,serif"><FONT size=6><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffffff></FONT></STRONG></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=7 face="times new roman,times,serif"><FONT size=6><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffffff></FONT></STRONG></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=7 face="times new roman,times,serif"><FONT size=6><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffffff>&nbsp;ITYAR&nbsp;<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"> </FONT></FONT>آی‌تی‌یار</STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=7 face="times new roman,times,serif"><FONT size=3><FONT color=#000000>com&nbsp; net &nbsp;org &nbsp;ir&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffffff size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> کام&nbsp;نت&nbsp;ارگ&nbsp;آی‌آر </FONT></FONT></P>